Certifikáty

ISO 45001:2019

Certifikačný orgán ECM (European Certification Service of Management Systems) na základe splnenia podmienok udelil našej spoločnosti dňa 2. septembra 2021 certifikát ISO 45001:2019

Norma ISO 45001 je medzinárodnou normou pre systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Získanie tejto normy potvrdzuje našu neustálu snahu vytvárať bezpečné pracovné prostredie a tým predchádzať úrazom a škodám na majetku.

náhľad certifikátu

ISO 9001:2016

Certifikačný orgán ECM (European Certification Service of Management Systems) na základe splnenia podmienok udelil našej spoločnosti dňa 2. septembra 2021 certifikát ISO 9001:2016

Norma ISO 9001 je medzinárodnou normou, definujúcou štandardy riadenia a rozvoja systému manažérstva kvality v organizácii.  Získaním tohto certifikátu naša spoločnosť deklaruje vysokú kvalitu poskytovaných služieb s ohľadom na požiadavky a potreby našich klientov.

náhľad certifikátu

OSVEDČENIE O ZÁPISE DO REGISTRA ÚRADU EURÓPSKEJ ÚNIE PRE DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

ÚRAD EURÓPSKEJ ÚNIE PRE DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO zápisom do svojho registra udelil 25.05.2021 nášmu logu OCHRANNÚ ZNÁMKU Európskej únie.

Naša spoločnosť má tak výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi a službami, pre ktoré je zapísaná.

Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou aj značku ®.

náhľad certifikátu